CONDICIONS DE COMPRA CTECNO

CONDICIONS DE COMPRA

Vostè està realitzant una compra a la Fundació Cercle Tecnològic de Catalunya, amb domicili a Roc Boronat, 117, 5a planta, Barcelona Growth Centre, 08018 Barcelona, CIF: G 64928245 amb correu electrònic de contacte: secretaria@ctecno.net, i telèfon: 933 008 038, i pàgina web https://www.ctecno.cat/. En endavant denominat “CTecno”.

Aquesta transacció se celebra en base a les presents condiciones de compra i l'empara de la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i comerç electrònic.

En el cas que la seva compra sigui una inscripció a algun acte, conferència, sopar o esdeveniment (“Activitats”), aquesta es realitzarà mitjançant el seu registre a un formulari web. La persona interessada ha d'especificar totes les dades necessàries per a una gestió àgil i segura, indicant clarament nom i número d’identitat segons document nacional d'identitat "DNI".

L’adquisició de qualsevol producte o servei ofert per CTecno es regirà per les condicions particulars de cada producte o servei les quals hauran de ser acceptades per l'ús del servei. Supletòriament es regirà per les presents condicions de compra en el cas que hagin estat acceptades per vostè.

El preu aplicable per a la compra del producte/servei és el que apareix en el lloc web utilitzat per la gestió i compra del producte/servei, el mateix dia que es realitza la comanda. La validesa dels preus i, si s'escau, ofertes, estan subjectes a la seva aparició a la pàgina web.

La forma de pagament de productes/serveis serà mitjançant ingrés bancari, targeta de crèdit o transferència bancària.

El preu de cada Activitat i duració es reflecteix a la pàgina web.

Aquest acord és personal i no podrà ser cedit total o parcialment a un tercer.

Les seves dades personals de contracte seran arxivades en un arxiu personal propietat de CTecno, informatiu i comercial, on el client podrà exercir els drets d'accés, oposició, rectificació i cancel·lació, de les seves dades en els termes previstos a la Llei 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, així com la identificació i correcció d’errors en la introducció de dades, tot mitjançant el correu electrònic  comunicacio@ctecno.net.

 

CANCELLACIÓ O DESISTIMENT DE LA COMPRA

En el cas de confirmar la compra i voler cancel·lar-la caldrà que es posi en contacte amb CTecno a les dades de contacte indicades a les presentes condicions, indicant la informació següent: nom i cognoms de la persona que va fer la compra, nom del producte/servei adquirit i forma de pagament utilitzada per la compra.

Directrius de cancel·lació:

- El 100% de la quantitat pagada es tornarà quan la cancel·lació de la compra es faci 30 dies o més, abans del començament de l'activitat.

- El 50% de la quantitat pagada es tornarà quan la cancel·lació de la compra es faci 7 dies o més, abans del començament de l'activitat.

- L'import no serà retornat durant els 7 dies previs a l’inici de l’Activitat. Disposeu d'un termini de 14 dies naturals per a desistir d’aquest contracte celebrat amb CTecno sense penalització ni necessitat d'indicar-ne els motius o de qualsevol contracte per la compra d’un producte o servei a CTecno a distància. Si exerciu el dret de desistiment, ho heu de comunicar al CTecno per correu electrònic a l’adreça indicada a les dades de contacte abans que acabi el termini corresponent.