Visió, missió, valors

Visió:
Convertir el CTecno en un referent dels actors de la quàdruple hèlix (empreses, universitat, Administracions Públiques i ciutadans) del sector de les TIC, participant activament en el procés d’innovació de la nova era digital.
Missió:
Ser un espai de trobada, un dinamitzador d’oportunitats i promotor de nou coneixement i d’estats d’opinió favorables entorn el sector de la innovació tecnològica i el de les TIC
Valors:
Innovació
Col·laboració
Professionalitat
Transversalitat
Coneixement Global/Local
Creixement sostenible
Compromís social i del país

Esquema gràfic missió, visió, valors: